วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พบ 23 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว667.5
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ส18
ฉบับที่ ปีที่ 65 ฉบับที่ 13 (8 ธ.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (47 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (6 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง TIME.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ T21.5 (P)
ฉบับที่ Vol. 190 No. 24 (2017: Dec. 11)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (338 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Thailand Economic & Business Review = นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทย T30
ฉบับที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 (ก.ย. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (36 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง จดหมายข่าว วว.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ จ06
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 11 (พ.ย. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (66 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ช12
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 460 (1 ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (157 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (29 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (5 เล่ม)
- สถานะ: ทรัพยากรค้างจอง (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ประชาคมท้องถิ่น
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ป26.5
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 200 (พ.ย.2560:)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (55 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารกรมประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว34
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 247 (ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (53 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาการจัดการ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว446
ฉบับที่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (9 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว512.5
ฉบับที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?