วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 71 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of International Studies
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทย P16
ฉบับที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (6 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Journal of International Studies
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทย P16
ฉบับที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (6 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กฤษฎีกาสาร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ก07
ฉบับที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 (ส.ค.- ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (36 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาการจัดการ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว446
ฉบับที่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (9 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (26 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ ว8755
ฉบับที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว568
ฉบับที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง SCIENCE ASIA
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ S8
ฉบับที่ Vol. 43 No. 2 (2017: Apr. 01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (50 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง SCIENCE ASIA
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ S8
ฉบับที่ Vol. 43 No. 1 (2017: Feb. 01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (50 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง SCIENCE ASIA
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ S8
ฉบับที่ Vol. 43 No. 3 (2017: Jun.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (50 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ S58.5
ฉบับที่ Vol. 39 No. 4 (2017: Jul./Aug.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?