วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 100 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว294
ฉบับที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว300
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2556)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (7 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (4 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ ว8755
ฉบับที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ ว8755
ฉบับที่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว667
ฉบับที่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1(2552)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เอเชียปริทัศน์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ อ38
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.2554)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (23 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Money and Wealth
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทย M13
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 173 (ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (47 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง THAMMASAT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ T16
ฉบับที่ Vol. 21 No. 1 (2016Jan.-Mar.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (40 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง TIME.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ T21.5 (P)
ฉบับที่ Vol. 190 No.10-11 (2017: Sep. 18)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (326 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวสมาคมยางพาราไทย
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ข22
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 (ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (29 เล่ม)

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?